Anteny konwertery

Anteny: :

 
Sky dish zone 2 (78cm) …. Technomate 80cm Mesh DishTriax TD 80cm

Konwertery :

Inverto singleInverto twinInverto quad


Sky LNB quadSky LNB octoSky Legacy Adapter 40mm